Obchodní podmínky

1) Všeobecná ustanovení

Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které vyplývají z občanského zákoníku a jsou pro obě strany závazné.

2) Objednávka

Kupující může objednávku zaslat pomocí nákupního košíku.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři – jméno, příjmení, úplná adresa (včetně PSČ a části města), telefon a e-mail. ( Při registraci do systému )

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji dle platného zákona.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká dodáním zboží. Zákazník je vždy o přijetí a následném odesláním objednávky informován e-mailem, který uvedl v objednávce.

Objednávky jsou přijímány 7 dní v týdnu vždy každý den 24 hodin do 00:00 hod V případě jakýchkoliv nesrovnalostí v objednávce Vás budeme neprodleně kontaktovat. 
Objednávku je možné e-mailem, nebo písemně stornovat, nebo změnit její obsah z registračního e-mailu nebo korespondenční adresy do 2 hodin od dokončení prvotní objednávky.

3) Doprava

Objednané zboží doručujeme naším dovozem, nebo PPL a DHL ( dle přepravních podmínek balík pouze do 25 kg) v případě větší objednávky , kde je nutné zaslat objednávku paletově (nad 25 kg) se bude přeprava účtovat individuálně . Tato změna ceny přepravy však bude zákazníkem předem konzultována a zákazníkem odsouhlasena. Obvykle je zásilka doručena do 24 hodiny od odeslání. Před odesláním objednávky Vás informujeme emailem, SMS nebo telefonicky. Cena dopravného po celé ČR je dle platných tarifů vámi zvoleného přepravce vč. DPH.

4) Forma úhrady

Pokud není zboží placeno předem, tak se za dovezené zboží se platí v hotovosti řidiči zásilkové služby.

5) Storno objednávky, zrušení objednávky, změna objednávky

Zákazník má právo zrušit objednávku do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 2 hodin od přijetí objednávky systémem.

Zákazník musí v takovém případě oznámit záměr zrušení objednávky telefonicky nebo e-mailem a uvést ID objednávky.

ID objednávky obdrží zákazník v potvrzovacím e-mailu bezprostředně po přijetí objednávky.

Prodejce si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit, za předpokladu, že:

1.se podstatně změnila cena zboží, popř. objednané zboží není dlouhodobě dostupné

2.zákazník nedodržel tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo s nimi nesouhlasil nebo

3.v minulosti opakovaně nepřevzal výrobky.

O zrušení objednávky ze strany dodavatele je dodavatel povinen o této skutečnosti informovat zákazníka na některý z uvedených kontaktů.

6) REKLAMAČNÍ ŘÁD

Naším cílem je vyřešit reklamaci vždy k Vaší spokojenosti.

Reklamační řád vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě.

Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním

• Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje zákazník odesláním objednávky, provedením platby převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem.
• Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od prodejce, dopravce, případně vyzvednuto na naší výrobně hotových jídel
Povinností zákazníka je překontrolování zboží je li vpořádku a nepoškozené !!!

• Každá zásilka je pojištěná, proto je zákazník povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena.
• Pokud je zásilka poničena při dopravě, zákazník nepřijme zásilku a neprodleně kontaktuje obchodníka.
• Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat obchodníka, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.
Uplatnění reklamace

• K reklamačnímu řízení bude přijato pouze kompletní zboží s přiloženým dokladem o koupi, fakturou či jiným dokladem stvrzujícím nákup u prodejce. Reklamaci je možné uplatnit e-mailem nebo telefonicky a to na adrese: 

7) Dodací lhůta

Zboží Vám dodáme nejpozději do 7 dnů od objednávky, většinou ale již následující den po jejím obdržení. Přihlížíme k Vašim požadavkům v poznámce při objednávce pokud nám to logistické požadavky dovolují. A pokud to je možné, rádi vždy výjdeme vstříc Vašim požadavkům.

8) Záverečná ustanovení

-  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

-  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

-  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

-  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.Provozovatel

DARK SPIRIT s.r.o.

Lidická 700/19

602 00 Brno

IČ0:07893574

DIČ:CZ07893574